Zákon o obstarání prodeje věci

Komisní prodej se řídí ustanoveními uvedenými v §§ 737-741 občanského zákoníku. V této normě se komisnímu prodeji říká obstarání prodeje zboží. Výrazy komise, komisionář a komitent jsou z obchodního zákoníku, který lze taky pro tento případ použít, pokud jsou obě strany podnikatelskými subjekty. Většinou však dáváte své věci do prodeje jako občané. Základem pro oboustranně úspěšný obchod je dobrá smlouva. V uvedených paragrafech zákonodárce uvádí právní rámec a proto je uvedeme doslovně:

Občanský zákoník, hlava 8., oddíl třetí: Smlouva o obstarání prodeje věci

§ 737

Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.

§ 738

Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.

§ 739

Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.

§ 741

(1) Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.

(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.

Smlouva o obstarání prodeje věci

Obstaratel a objednatel se zavazují:

  1. Obstaratel a objednatel se dohodli na výše uvedené ceně za níž má být věc prodána.
  2. Odměna za obstarání prodeje činí od 390,-Kč do 30%.
  3. Poplatek za uskladnění prodavaného zboží nebude účtován.
  4. Po uplynutí doby trvání smlouvy je objednatel povinen si zboží u obstaratele vyzvednout a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení platnosti smlouvy.
  5. V případě, že objednatel nesplní povinnost vyzvednout svěřenou věc u obstaratele, přejde do vlastnictví komisionáře bez nároku na finanční vyrovnání.
  6. Občan, který přebírá finanční částku, je povinen předložit komisní smlouvu.
  7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
  8. Zboží do komisního prodeje se přijímá pouze čisté a nepoškozené.

TOPlist